Licht wordt warmte

licht wordt warmte

Licht en Warmte, of vredesvlam..

Materiaal : Gotland kalksteen op Kolmaringerden marmer

Afmetingen : 55 x 14 x 14 cm

 

copyright 2019 Gerard Bes || Fotografie : Gerard Bes / Marald Bes || Webdesign : AnyMotion